OPINIÓ | ‘Plusvàlua: crònica d’una mort anunciada’. Beatriz Moreno Serrano

Dimarts passat 26 d’octubre, a primera hora de la vesprada, el Tribunal Constitucional emetia una nota de premsa en relació amb l‘Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), avançant que el Ple del citat Tribunal declarava la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, paràgraf segon, 107.2 a) i 107.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

L’endemà passat d’este anunci, la tresorera de la Diputació de València, Beatriz Moreno Serrano, impartia en ADEIT una ponència organitzada per la institució provincial, en col·laboració amb l’INAP, sobre este controvertit impost municipal. Durant tot el matí del dijous 28 d’octubre, Beatriz Moreno aclaria moltes de les qüestions que se suscitaven amb la declaració d’inconstitucionalitat de la fórmula de càlcul de la coneguda com a “plusvàlua”. Una ponència que servia per a posar el punt i final al curs coordinat per la pròpia tresorera: “Problemàtica actual en els tributs locals, 2021”.

Per fi, el dimecres 3 de novembre, el màxim intèrpret de la Constitució Espanyola penjava en la seua pàgina web el text íntegre de la sentència. Un dia després, la nostra tresorera publicava en El Consultor dels Ajuntaments una minuciosa anàlisi de la situació actual del citat impost, del qual s’ha dit que és “El millor i més documentat comentari sobre la inconstitucionalitat del IIVTNU”.

FES CLIC EN ESTE ENLLAÇ PER A LLEGIR L’ARTICLE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.